การมอบรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชาและทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2560 ในงานวันครูฯ

สำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองคาย ร่วมงานวันครู  ประจำปี 2561  โดยมีพิธีมอบรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน 4 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท และมอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ทุนๆละ 5,000 บาทได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นผู้แทนในการมอบรางวัลในครั้งนี้  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561  ณ  หอประชุมโรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

รางวัลสุดยอดครูดี มี 3 รางวัล           ได้แก่             1. นางพัชราภรณ์ ป้อมคำสิงห์

  1. นางบรรทม   ทองเต็ม
  2. นางกาญจนา  ทองจบ

รางวัลครูดีชายขอบ มี 1 รางวัล         ได้แก่             นายวิสุทธิ์  จันทระ

ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ         ได้แก่             เด็กหญิงพรรณนารา  หวันเสนา

T5 T14 T11 T10 T9 T2 TB08 TB01 TB06