ประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563

ประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563  ณ  โรงแรมรอยัลนาคารา