สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน สำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563